13. Vady, reklamace a její uplatnění

Doporučujeme kupujícím při používání zboží dodržovat pečlivě instrukce výrobce či obecně známé zásady o údržbě a užívat jej obvyklým způsobem k účelu, k jakému je určeno. Nedodržení těchto doporučení může mít za následek odmítnutí odpovědnosti za vady zboží prodávajícím.

Zjevné vady a poškození, které byly zjevné po převzetí zboží v neporušené zásilce, je kupující povinen reklamovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě do 5 pracovních dnů od doručení zboží. Na pozdější reklamace těchto vad nebude brán zřetel.

 

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne na zboží vada, má kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky tato práva:

- jde-li o vadu odstranitelnou - právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží za jiné dle dostupnosti nebo právo na přiměřenou slevu z kupní ceny

- jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy

- jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy.

Výměna zboží za nové - nemůže-li kupujícímu nabídnout výměnu za naprosto identické zboží, je kupující oprávněn vybrat si z katalogu zboží jinou položku s tím, že k cenovému rozdílu položek reklamovaného zboží a nově vybraného zboží bude přihlédnuto.

- jde-li o vady neodstranitelné, které nebrání řádnému užívání věci a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

 

Nárok na uplatnění reklamace může zaniknout, pokud :

- výrobek byl poškozen neodborným zacházením a užíváním v rozporu s účelem, k jakému je zboží určeno

- výrobek byl používán v podmínkách, které neodpovídaly povaze materiálů, z kterých je zboží vyrobeno

- výrobek byl poškozen působením živlů

    • výrobek byl poškozen nadměrným zatěžováním.

 

Uplatnění reklamace:

Kupující, po zjištění vady bez zbytečného odkladu zašle prodávajícímu zboží zbavené nečistot s označením vady, nejlépe v originálním obalu, doporučenou zásilkou, včetně prodejního daňového dokladu (může být kopie) a průvodního dopisu s přesným popisem vady a doby jejího trvání na adresu prodávajíccího. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Při neoprávněné reklamaci hradí náklady spojené s doravou kupující.

Kupující je povinen si zásilku s reklamovaným zbožím řádně zpět převzít. Dojde-li k výměně vadného zboží za zboží nové, začne přirozeně běžet nová záruční doba od převzetí nového zboží znovu ve stejném rozsahu a délce.

Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

Ke stažení:
Reklamacni-protokol.pdf (34 kB)
Reklamacni-protokol.docx (34 kB)