10. Vrácení zboží kupujícím - odstoupení od smlouvy

V souladu s §53(7) z.č. 40/1964 Občanského zákoníku může kupující využít své právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu, byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku. Toto právo je podmíněno nákupem jako spotřebitel. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutné splnit níže uvedené podmínky.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku. Účastníci jsou povinni vrátit si plnění z takto zrušené kupní smlouvy. Kupující vrátí zboží prodávajícímu nepožkozené, v neporušeném obalu, včetně příslušenství a dárků, které byly dodány společně se zbožím.

O odstoupení od smlouvy kupující informuje prodávajícího předem telefonicky nebo mailem a zároveň je povinen zaslat odstoupení od smlouvy písemně na adresu prodávajícího. V písemném odstoupení od smlouvy uvede kupující kromě kontaktních údajů i číslo bankovního účtu nebo poštovní adresu pro zpětné zaslání kupní ceny prodávajícím, přiloží daňový doklad, který obdržel spolu se zbožím a odešle na vlastní náklady doporučeným balíčkem - ne na dobírku!

V případě platného odstoupení od smlouvy za současně vraceného poškozeného zboží může prodávající vůči spotřebiteli uplatnit kompenzaci v rozsahu jeho poškození, za které odpovídá spotřebitel. Tím není dotčeno právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce. Proto spotřebiteli doporučujeme vracené zboží pojistit pro případ jeho poškození při přepravě.

Prodávající je povinen po obdržení poštovní zásilky obsahující nepoškozené zboží vrátit kupujícímu zaplacenou kupní cenu za zboží, poníženou o skutečně vynaložené náklady, a to způsobem uvedeným v písemném odstoupení od smlouvy kupujícím a to do 10 pracovních dnů od převzetí vráceného zboží. Skutečně vynaložené náklady jsou stanoveny součtem nákladů na zpracování a vyřízení objednávky, expedici, balené a dopravné. Při neoprávněném požadavku na odstoupení od smlouvy hradí náklady spojené se zpětnou doravou kupující.

 

Možnost odstoupení od smlouvy se nevztahuje:

- na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění

- na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele

  • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

  • na zboží, které nemůže být pro svůj charakter vráceno, jak vyplývá se směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku.

 

Prodávající má právo odmítnout zaslat nově objednané zboží kupujícímu v případě, že tento kupující již v minulosti odmítl převzít zásilku, která byla doručena v souladu s těmito podmínkami a v souladu s podmínkami přepravní společnosti, příp po kupujícím požadovat platbu předem na účet prodávajícího.V případě, že mezi kupujícím a prodávajícím existuje jakýkoliv nevyřešený obchodní vztah (reklamační řízení, čekání do doručení vráceného zboží kupujícím apod.) je prodávající oprávněn pozdržet dodání zboží nad rámec dodací lhůty.

Ke stažení:
Odstoupeni-od-kupni-smlouvy-do-14-dni-od-prevzeti-zbozi.pdf (37 kB)
Odstoupeni-od-kupni-smlouvy-do-14-dni-od-prevzeti-zbozi.docx (38 kB)