1.Úvodní ustanovení

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy, které neupravují obchodní podmínky a které se vztahují na podnikatele, obchodním zákoníkem, zák. č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel. Prodávající je oprávněn obchodní podmínky a reklamační řád přiměřeně aplikovat i na kupujícího, který není spotřebitelem.

Všeobecné obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.kapsicky.cz (dále jen "podmínky").

Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí fyzická osoba – Monika Čábelková, se sídlem Poděbradova 502, Chlumec nad Cidlinou, IČO 88196399, DIČ CZ7562023238,podnikající dle živnostenského zákona. Prodávající není plátcem DPH (dále jen“prodávající“).

Obchodní podmínky jsou součástí uzavřené kupní smlouvy a upravují vztahy mezi prodávajícím, na jedné straně a kupujícím na straně druhé. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, vše v platném znění.